Zaprojektuj i Zbuduj - GDDKiA & URS Polska
» Moduł III » Zadanie 4

Zadanie 4

Ogólny opis przedsięwzięcia

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Program pilotażowy”, realizowany w systemie Zaprojektuj i Zbuduj, Moduł II zadanie 4:
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej.

 

FILM Z REALIZACJI ZADANIA 4

 

Lokalizacja

„Program pilotażowy” dla Modułu III zadanie 4 jest realizowany w systemie Zaprojektuj i Zbuduj o nazwie: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000 o łącznej długości 61,2 km.

Odcinek drogi nr 8 będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiatach Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki i Rawa Mazowiecka.

Trasa przechodzi przez tereny następujących gmin/miast: Grabica, Piotrków Trybunalski, Moszczenica, Wolbórz, miasto Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice i Rawa Mazowiecka.

Lokalizacja

 


Cele i zadania

Celem opracowania jest dostosowanie DK8 do parametrów drogi ekspresowej poprzez ograniczenie dostępności, poprawę parametrów geometrycznych, zapewnienie połączeń poprzecznych ciągów komunikacyjnych przeciętych trasą ekspresową oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu.

Stan istniejący

Zagospodarowanie terenu

Struktura funkcjonalno-przestrzenna analizowanego obszaru nie jest jednolita. Występuje tu kilka typów obszarów różniących się charakterem zagospodarowania. Modernizowana trasa biegnie zarówno przez tereny otwarte (pola, łąki) jak i zabudowane tereny miast i wsi. Analizowana droga przecina lub bezpośrednio sąsiaduje z dużymi kompleksami leśnymi. Projektowany odcinek przecina lub bezpośrednio sąsiaduje z dużymi kompleksami leśnymi oraz przekracza szereg cieków powierzchniowych, w tym także rzeki.

Trasa przebiega przez tereny zabudowane następujących głównych miejscowości: Raków, Rakowiec, Meszcze, Polichno, Wolbórz, Tomaszów Maz., Lubochnia, Olszowiec, Emilianów, Czerniewice, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże, Podkolnice, Podlas, Rawa Mazowiecka. Przeważa zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Droga krajowa nr 8 jest drogą dwujezdniową, ogólnodostępną połączoną z siecią drogową poprzez skrzyżowania w większości przypadków skanalizowane.

Występują liczne zjazdy - publiczne i indywidualne oraz przejścia dla pieszych w poziomie jezdni, zlokalizowane w większości przypadków w rejonie skrzyżowań i przystanków autobusowych.

Szerokość jezdni wynosi ok. 2x9,50 m, szerokość pasa dzielącego ok. 4,0 m a szerokość poboczy utwardzonych waha się od 1,5 do 2,0 m.

Kolizje z innymi drogami

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajdują się następujące drogi publiczne:

    * drogi krajowe
          o nr 91 Brzoza - Piotrków Tryb. - Częstochowa
          o nr 48 Tomaszów Maz. - Dęblin
    * drogi wojewódzkie
          o nr 716 Piotrków Tryb. - Koluszki
          o nr 713 Łódź - Opoczno
          o nr 726 Rawa Maz. - Opoczno
          o nr 707 Rawa Maz. - Nowe Miasto n. Pilicą
    * drogi powiatowe
          o nr 1534/1 Piotrków Tryb.-Moszczenica
          o nr 1533/1 Proszenie - Moszczenica
          o nr 1526/1 Polichno - Proszenie
          o nr 1526/2 Polichno - Żarnowica
          o nr 1913/7 Wolbórz - Polichno
          o nr 1913/8 Wolbórz - Bogusławice
          o nr 4332E Wolbórz - Tomaszów Maz.
          o nr 4303E Dębniak - Tomaszów Maz.
          o nr 1522 E Chorzęcin - Stanisławów
          o nr 4311 E Jakubów - Emilianów
          o nr 4314 E Lubochnia - Nowy Glinnik
          o nr 4304 E Czerniewice - Teodozjów
          o nr 4302 E Chociw - Stanisławów Lipski
          o nr 4153 E Podkonice - Boguszyce Duże
    * drogi gminne (zgodnie z planem orientacyjnym).

Istniejące linie kolejowe

Droga krajowa nr 8 na odcinku będącym przedmiotem opracowania przechodzi nad jedną linią kolejową Radomsko - Piotrków Tryb. - Koluszki.
Istniejące cieki główne

Inwestycja przecina szereg rzek i innych drobnych cieków. Główne rzeki to:

    * Wierzejka km 331+500, most MS-26
    * Moszczanka (Goleszanka) km 341+500, przepust P-12
    * Wolbórka km 349+400, most MS-35
    * Bielina (Czarna) km 353+100 - dorzecze rzeki Pilicy, most MS-40
    * Piasecznica km 354+100, mosty MS-42 i MD-41
    * Lubochenka (Żółwia Gać) km 361+400, wiadukto-most MS-49
    * Gać km 365+900, przepust P-28
    * Krzemionka km 371+250 i km 377+750, most MS-57 i MS-62
    * Rylka km 385+000, most MS-67

Warunki środowiskowe terenu

    * Geograficznie obszar opracowania zlokalizowany jest na Nizinie Środkowopolskiej. Według podziału fizjograficznego (J. Kondracki, 1999 r.) przecina: mezoregiony: Równinę Piotrkowską, Wzniesienia Łódzkie i Wysoczyznę Rawską. Jednostki te należą do makroregionu: Wzniesienia Południowomazowieckie.
    * Zgodnie z podziałem administracyjnym, analizowane przedsięwzięcie położone jest w powiatach: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazwiecka, w gminach: Grabica, Moszczenica, Wolbórz, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Rawa Mazowiecka na terenie województwa łódzkiego.
    * Istniejąca trasa drogowa przecina formy morfologiczne ukształtowane w okresie plejstocenu, które związane są ze zlodowaceniem środkowopolskim i północnopolskim oraz z holocenem.
    * Omawiany teren położony jest w granicach Synklinorium Szczecińsko-łódzko-miechowskiego.
    * Na analizowanym odcinku drogi nr 8 przeważają gleby średniej przydatności rolniczej (IV klasy bonitacyjnej).
    * Przedmiotowa trasa drogowa znajduje się w granicach zbiorników: Niecka Łódzka nr 401 KI wieku dolnokredowego, (odcinek od km 324+772 do km 351+950); Zbiornik Koluszki-Tomaszów nr 404 J3 wieku górnojurajskiego (odcinek od km 346+750 do km 386+000).
    * Na odcinkach od km 349+200 do km 359+500 oraz od km 367+750 do km 371+400 stwierdzono brak izolacji pierwszego, użytkowego poziomu wodonośnego.
    * Przedmiotową trasę drogową przecinają następujące rzeki: Wierzejka, Moszczanka (Goleszanka), Wolbórka, Bielina (Czarna), Piasecznica, Lubochenka (Żółwia Gać), Gać, Krzemionka, Rylka.
    * W stanie aktualnym poruszające się po analizowanej drodze pojazdy są źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, zarówno w dzień jak i w nocy.
    * W stanie aktualnym stężenia substancji najbardziej charakterystycznych dla komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego oraz benzenu są o wiele niższe od wartości dopuszczalnych.
    * Zieleń przydrożna występuje przede wszystkim w postaci nasadzeń rzędowych i grupowych drzew i krzewów wzdłuż trasy oraz w pasie dzielącym, a także krzewów na skarpach nasypów i wykopów. Stosunkowo liczne zadrzewienia towarzyszące trasie drogowej oraz terenom mieszkaniowym podnoszą walory wizualne krajobrazu na przedmiotowym odcinku drogi.
    * Analizowana droga nie graniczy z obszarami Natura 2000 Lasy Spakskie i Niebieskie Źródła. Pomiędzy nimi, a przedmiotową drogą znajduje się miasto Tomaszów Mazowiecki.
    * Wzdłuż analizowanego przedsięwzięcia na odcinku od ok. km 333+000 do km 335+000 biegnie granica Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Ok. 1 km od drogi, w okolicy miejscowości Meszcze znajdują się rezerwaty przyrody: "Meszcze" - ok. km 334+000 i "Dęby w Meszczach" ok. km 332+000.
    * Analizowana droga przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Górna Rawka" (km 379+000-380+500).
    * Planowana inwestycja przebiega przez tereny projektowanych obszarów chronionego krajobrazu: "Spalsko-Sulejowskiego" (km 365+000 - 366+500), "Doliny Wolbórki" (km 341+000 - 343+500) i "Koluszkowsko-Lubochniańskiego" (km 355+000 - 372+000).
    * Przez teren objęty inwestycją przebiega granica projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Doliny rzeki Wolbórki".
    * W miejscowości Zawada znajdują się drzewa pomnikowe: dąb szypułkowy i kasztanowce białe (9 szt.).
    * W sąsiedztwie rzeki Wolbórki, przed Tomaszowem Mazowieckim, ok. km 349+000 analizowanej drogi znajdują się lasy ochronne.

Istniejące uzbrojenie terenu

Prace związane z dostosowaniem DK8 do parametrów drogi ekspresowej i przebudową dróg poprzecznych spowodują kolizję z następującymi urządzeniami infrastruktury technicznej:

    * urządzenia elektroenergetyczne
          o napowietrzne linie niskiego napięcia
          o napowietrzne linie średniego napięcia
          o napowietrzne linie wysokiego napięcia
    * urządzenia telekomunikacyjne
          o linie napowietrzne
          o linie kablowe
    * gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia
    * wodociągi rozdzielcze
    * urządzenia melioracyjne.

Istniejąca zieleń

Zieleń wzdłuż trasy została urządzona ok. 30 lat temu - po wybudowaniu trasy. Ponadto nasadzenia były sukcesywnie uzupełniane. Stare nasadzenia krzewów wymagają gruntownego odmłodzenia. Są to głównie nasadzenia: róż, tawuł, berberysów, ligustra, karagany i śnieguliczki. Drzewa to głównie nasadzenia jesionów, klonów, robinii i topoli. Topole włoskie na większości trasy wypadły lub zasychają i nadają się do wycinki.

Na rozległych połaciach pól i wzdłuż cieków występują zadrzewienia śródpolne w postaci kęp drzew i krzewów. Na polach rosną dzikie grusze, głogi, brzozy i sosny, natomiast w obniżeniach terenu i kępy olch, osik i wierzb.

Analizowana droga przecina lub bezpośrednio sąsiaduje z dużymi kompleksami leśnymi, a zwłaszcza w km 333+000 - 335+300,339+200 - 340+000, 343+200 - 344+100,355+200 -359+100,364+700 - 367+700 i 369+350 - 369+600, 379+100 - 380+500.

Lasy, przez które przebiega trasa są bardzo urozmaicone - tak jak i występujące przy drodze siedliska. Można spotkać tu olchy, nadrzeczne łęgi, lasy na siedliskach gradowych, a także cały wachlarz borów od wilgotnych mieszanych po suche.

Wymagania dla projektowanej inwestycji


Parametry techniczne drogi

Droga ekspresowa - droga krajowa

    * klasa techniczna - S
    * dostępność - ograniczona, tylko poprzez węzły
    * przekrój - szlakowy
    * prędkość projektowa - Vp=80 km/h
    * nośność nawierzchni - 112,7 kN/oś (11,5 t/oś)
    * kategoria ruchu - KR6
    * ilość jezilni - 2
    * ilość pasów ruchu - 2x2
    * szerokość jezdni - 7,0 m
    * szerokość pasa dodatkowego - 3,0 m + 0,5 opaska zewnętrzna
    * szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
    * szerokość pasa dzielącego - 4,0 m (w tym opaska wewnętrzna 2x0,5 m)
    * szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m

Drogi wojewódzkie

    * klasa techniczna - Z
    * przekrój - szlakowy i półuliczny
    * prędkość projektowa - Vp=60 km/h
    * nośność nawierzchni - 98,1 kN/oś (10 t/oś)
    * kategoria ruchu - KR3
    * ilość pasów ruchu - 2
    * szerokość jezdni - 7,0 m
    * szerokość poboczy gruntowych - 1,0-1,25 m

Drogi powiatowe

    * klasa techniczna - Z
    * przekrój - szlakowy i półuliczny
    * prędkość projektowa - Vp=50 km/h
    * nośność nawierzchni - 78,4 kN/oś (8 t/oś)
    * kategoria ruchu - KR3
    * szerokość jezdni - 6,0 m
    * szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m

Drogi gminne

    * klasa techniczna - L
    * przekrój - szlakowy
    * prędkość projektowa - Vp=40 km/h
    * nośność nawierzchni - 78,4 kN/oś (8 t/oś)
    * kategoria ruchu - KR2
    * szerokość jezdni - 5,0 m
    * szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m

Drogi wewnętrzne dla obsługi przyległego terenu

Drogi wewnętrzne dla obsługi przyległego terenu nie są drogami publicznymi, w związku z czym nie wymagają stosowania parametrów technicznych wynikających z Rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99). Pomimo to w celu ustalenia parametrów geometrycznych tych dróg posłużono się w/w warunkami technicznymi stosując (o ile warunki miejscowe na to pozwalają) następujące parametry techniczne:

    * klasa techniczna - D
    * przekrój - szlakowy
    * prędkość projektowa - Vp = 30 km/h

W zależności od lokalizacji dróg wewnętrznych proponuje się przyjąć dla nich trzy typy przekrojów:

A. Drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej stanowiące dojazd do terenów zabudowanych.

    * nośność nawierzchni - 78,4 kN/oś (8 t/oś)
    * kategoria ruchu - KR1
    * szerokość jezdni - 3,5 m (z mijankami)
    * szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m

B. Drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej stanowiące ciągi komunikacyjne zastępcze, prowadzące ruch głównie pojazdów powolnych, które nie mogą poruszać się po drodze ekspresowej.

    * nośność nawierzchni - 78,4 kN/oś (8 t/oś)
    * kategoria ruchu - KR1
    * szerokość jezdni - 5,0 m
    * szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m

C. Drogi wewnętrzne o nawierzchni twardej nie ulepszonej (żwirowej) ułożonej na całej szerokości korony 5,0 m bez mijanek stanowiące dojazd do terenów rolnych i leśnych.

Zaawansowanie prac


W ramach przetargu ograniczonego na:
PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PILOTAŻOWYM SYSTEMU ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ - ZAMÓWIENIE NR 2, CZĘŚĆ II

została wybrana firma:

 


Jacobs Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
tel: +48(0)22 564-06-00
fax: +48(0)22 564-06-01Aktualne Dane Kontraktowe

Projekt ten w ramach realizacji odcinka Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka obejmuje dwa kontrakty:

•    1/09/R/2009 Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, odcinek Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
o    Przetarg ogłoszono 28.10.2008r.
o    Kontrakt podpisano 03.09.2009r.
o    Wartość Kontraktu 1 721 129 715,27 PLN (brutto)
o    Czas realizacji: przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji 2 kwartał 2012 r

•    2006/PL/16/C/PA/003-I-3 Zarządzanie i nadzór nad projektowaniem i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
o    Przetarg ogłoszono 16.06.2007r.
o    Kontrakt podpisano 05.06.2008r.
o    Wartość Kontraktu 16 237 616,84 Euro (brutto)
o    Czas realizacji: zakończenie usługi do 6 miesięcy po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad


Rekomendacja Komisji Przetargowej dla wyłonienia krótkiej listy Wykonawców nastąpiła na posiedzeniu w dniu 12.02.2009 w siedzibie Zamawiającego. Komisja dokonała przeglądu uzupełnień i wyjaśnień Wykonawców na etapie składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu przetargowym. W wyniku oceny zakwalifikowano wnioski 5 firm odrzucając dwa. Jedna z odrzuconych firm złożyła protest na decyzję Zamawiającego, który oddalił protest w całości. Firma składająca protest nie odwołała się od rozstrzygnięcia.

Po zakończeniu prac związanych z weryfikacją złożonych ofert przez Komisję Przetargową oraz Urząd Zamówień Publicznych w dniu 3.09.2009r. została podpisana Umowa nr 1/09/R/2009 na Projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka z :

Konsorcjum:
ASTALDI S.p.A., Ul. Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy (Lider)
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
Przedsiębiorstwo usług technicznych Intercor Sp. z o.o., Ul. Paderewskiego 120, 42-431 Zawiercie, Polska
Technital S.p.A, Ul. Cassano d’Adda nr. 27/1, 20139 Mediolan, Polska

Wartość Kontraktu 1 721 129 715,27 PLN (brutto)
 

Szczegółowe dane dotyczące Zadania nr 4 znajdują się na poniższej stronie internetowej:
s8.lodz.zaprojektuj-zbuduj.pl/

Aktualny stan realizacji Zadania nr 4

Prezentacja Konsultanta Modułu III - Jacobs.

 

 

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88

kancelaria@gddkia.gov.pl

Jacobs Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa

tel: +48 22 564 06 00
fax: +48 22 564 06 01

warsaw@jacobs.com