Zaprojektuj i Zbuduj - GDDKiA & URS Polska
» Moduł I » Zadanie 2

Zadanie 2

Zadanie dotyczy zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji oraz budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek - Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do
km 115+500).

 

Film z realizacji inwestycji - zakończenie Kontraktu (wielkość pliku - 172 MB)

  

Film z realizacji inwestycji - w trakcie wykonywania robót (wielkość pliku - 165 MB)

 

Wizualizacja przebiegu drogi ekspresowej (wielkość pliku - 209 MB

 

Projekt planowany jest do dofinansowania z Funduszy Europejskich w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, powiaty: Olsztyn i Nidzica, na terenach gmin: Olsztynek i Nidzica.
Stanowić ona będzie, wraz z drogą krajową. Nr 16 i 51 podstawowy układ drogowy stabilizujący możliwości rozwojowe województwa warmińsko - mazurskiego określone w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
Inwestycja spowoduje konieczności wyburzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Czas realizacji - 37 m-cy + ok 4 m-ce wynikające z przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z Aneksem do Umowy

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
 • dostosowanie drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy S oprędkości projektowej Vp=100 km/h,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie odcinka drogi wraz z dostosowaniem do lokalizacji węzłów drogowych.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych, w szczególności:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg,
 • wykonanie robót ziemnych (zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowa nasypów),
 • rozbiórkę istniejących budynków i nawierzchni drogowych,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • budowę systemu odwodnienia terenu a w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy łącznie z budową elementów kanalizacji deszczowej i przepustami,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym, ekranami akustycznymi i ogrodzeniami,
 • budowę obiektów mostowych (wiaduktów drogowych, mostów drogowych, przejazdów gospodarczych, przepustów ekologicznych i estakad drogowych),
 • budowę dróg serwisowych,
 • nasadzenie zieleni izolacyjnej i estetycznej,
 • budowę oświetlenia drogowego w obszarze węzłów „Olsztynek”, „Grunwald”, „Waplewo”, „Rączki”, „Ameryka”,
 • budowę urządzeń podczyszczających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe do istniejących cieków,
 • budowę zbiorników odparowujących,
 • przebudowę (usunięcie kolizji) urządzeń infrastruktury technicznej – urządzenia teletechniczne, energetyczne, melioracyjne, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa,
 • wszelkie inne roboty jakie okażą się  niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 Projektowany przebieg S7/S51

 

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 016/18 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji drogi.

Projektowany przebieg drogi S7 oraz S51 - załącznik nr 3 do Decyzji Lokalizacyjnej nr 016/18.

 

W ramach przetargu ograniczonego na:
PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROGRAMEM PILOTAŻOWYM SYSTEMU ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ
– ZAMÓWIENIE NR 1, ZADANIE 2
została wybrana firma

 

Scott Wilson
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa


Tel: +48 22 427 37 00
Fax: +48 22 427 37 01

od grudnia 2011

 


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10.04.2009 r. Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotu zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm:

Sando Budownictwo Polska Sp. z o. o. (lider) 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53,

Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A. 28050 Madryt, ul. Avda. Manoteras 46 bis, 6B

Energopol Szczecin S.A. 70-646 Szczecin ul. Św. Floriana 9/13

Wakoz Sp. z o.o. 84-242 Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3

Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. 80-680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 55

Cena brutto przedstawiona w ofercie: 1 177 634 933,70 PLN

 

Broszura Informacyjna (kliknij)

Broszura informacyjna 2 (kliknij)

s7.olsztynek-nidzica.zaprojektuj-zbuduj.pl

Aktualne zaawansowania Zadania 2 (kliknij)

 

 

Kontakt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Tel. +48 22 375 88 88

kancelaria@gddkia.gov.pl

URS Polska Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa

Tel: +48 22 427 37 00
Fax: +48 22 427 37 01

warsaw@urs.com